Cố đô

Cố đô

Last seen: 21 days ago

Member since Feb 16, 2021

Giới Thiệu Tổng Quan Về Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya)

Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya) là một trong năm bộ kinh quan trọng của Kinh Tạng ...

Những Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn là ...

Giới Thiệu Về Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavatt...

Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) là bài pháp đầu tiên của Đức...

Đạo Đế (Magga): Chân Lý Thứ Tư Trong Tứ Diệu Đế

Đạo Đế (Magga) là chân lý thứ tư trong Tứ Diệu Đế, chỉ ra con đường Bát Chánh Đạ...

Diệt Đế (Nirodha): Chân Lý Thứ Ba Trong Tứ Diệu Đế

Diệt Đế (Nirodha) là chân lý thứ ba trong Tứ Diệu Đế, chỉ ra rằng khổ đau có thể...

Tập Đế (Samudaya): Chân Lý Thứ Hai Trong Tứ Diệu Đế

Tập Đế (Samudaya) là chân lý thứ hai trong Tứ Diệu Đế, giải thích nguyên nhân củ...

Khổ Đế (Dukkha): Chân Lý Đầu Tiên Trong Tứ Diệu Đế

Khổ Đế là chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đế, chỉ ra rằng khổ đau là một phần khô...

Tứ Diệu Đế: Bốn Chân Lý Cao Quý Trong Phật Giáo

Tứ Diệu Đế là nền tảng của giáo lý Phật giáo, bao gồm bốn chân lý cao quý về khổ...

Giới Thiệu Về Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là bộ kinh quan trọng trong Phật giáo, chứa đựng những...

Ý Nghĩa Của Câu Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật'

Câu niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" mang ý nghĩa tôn kính và quy y Phật A Di Đà, ngườ...

Chánh Định (Samma-Samadhi) Trong Bát Chánh Đạo

Chánh Định, yếu tố quan trọng trong Bát Chánh Đạo, giúp người tu hành đạt được s...

Chánh Niệm (Samma-Sati) Trong Bát Chánh Đạo

Chánh Niệm, yếu tố quan trọng trong Bát Chánh Đạo, giúp người tu hành duy trì sự...

Chánh Tinh Tấn (Samma-Vayama) Trong Bát Chánh Đạo

Chánh Tinh Tấn, yếu tố quan trọng trong Bát Chánh Đạo, hướng dẫn người tu hành d...

Chánh Mạng (Samma-Ajiva) Trong Bát Chánh Đạo

Chánh Mạng, yếu tố quan trọng trong Bát Chánh Đạo, hướng dẫn người tu hành kiếm ...

Chánh Nghiệp (Samma-Kammanta) Trong Bát Chánh Đạo

Chánh Nghiệp, yếu tố quan trọng trong Bát Chánh Đạo, hướng dẫn người tu hành thự...

Chánh Ngữ (Samma-Vaca) Trong Bát Chánh Đạo

Chánh Ngữ, một yếu tố quan trọng trong Bát Chánh Đạo, giúp người tu hành nói lời...